‘I’ am the ‘I’

‘I’ come forth from the void into light,
Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama,

‘I’ am the breath that nurtures life,
Owau no ka ha, ka mauli ola,

‘I’ am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness,
Owau no ka poho, ke ka’ele mawaho a’e o no ike apau.

The ‘I’, the Id, the All.
Ka I, Ke Kino Iho, na Mea Apau.

‘I’ draw my bow of rainbows across the waters,
Ka a’e au i ku’u pi’o o na anuenue mawaho a’e o na kai a pau,

The continuum of minds with matters.
Ka ho’omaumau o na mana’o ame na mea a pau.

‘I’ am the incoming and outgoing of breath,
Owau no ka “Ho”, a me ka “Ha”

The invisible, untouchable breeze,
He huna ka makani nahenahe,

The undefinable atom of creation.
Ka ‘Hua’ huna o Kumulipo.

‘I’ am the ‘I’.
Owau no ka ‘I’.

 


source – Ho’oponopono website
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s